Revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia
podľa STN 33 1600 a STN 33 1610

Revízie a kontrola elektrických spotrebičov

Čo je predmetom revízie elektrického spotrebiča ?

Predmet revízie:  Podrobnou prehliadkou, meraním a skúšaním zisťujem stav elektrického spotrebiča z hľadiska jeho bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.

Revízia elektrických spotrebičov sa vykonáva v zmysle MPSVaR SR č.  Vyhl. 398/2013 §13a Z.z. a na základe normy STN 33 1610:2002  - „Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania„.

Pre každý elektrický spotrebič postupne vykonám:  

 • podrobnú prehliadku a stav elektrického spotrebiča a jeho jednotlivých súčastí
 • meranie odporu ochranného vodiča (iba pre spotrebiče triedy ochrany I)
 • meranie unikajúcich prúdov
 • meranie odporu izolácie (izolačný odpor)
 • skúšku chodu
 • vypracujem doklad o revízií

 Zdroj:  postup je upravenou kópiou z normy STN 33 1610:2002 

Čo je výsledkom revízie ?

Ako výsledok revízie elektrických spotrebičov dostávate  doklad  resp.  správu/protokol  o vykonaní pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických spotrebičov v zmysle STN 33 1610:2002.

V prípade založenej kartotéky spotrebičov, dostávate potvrdenie o vykonaní revízie priamo do karty spotrebiča.
 
Doklad o vykonaní revízie elektrického spotrebiča musí byť uložený najmenej do vyhotovenia dokladu z nasledujúcej pravidelnej revízie. Tento doklad o vykonaní revízie elektrického spotrebiča musí byť uložený u prevádzkovateľa elektrického spotrebiča a zároveň prístupný orgánom štátneho dozoru. 

Aké sú napríklad elektrické spotrebiče ?

Elektrické spotrebiče  sú najčastejšie biela, čierna technika, predmety osobnej spotreby v kanceláriách a domácnostiach a podobne. Ako napríklad: 

 • výpočtová technika (počítač, notebook, monitor, tlačiareň, kopírka, skener, skartovačka a pod.)
 • kuchynské spotrebiče (mikrovlnná rúra, chladnička, kanvica, varič,  el. rúra a pod.)
 • elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely (stolné lampy, mixér a pod.)
 • elektrické svietidlá
 • prístroje na remeselnú činnosť (fén, zastrihávacie strojčeky, UV lampa, vŕtačka, búracie kladivo a pod.)
 • prístroje spotrebnej elektroniky
 • pohyblivé prívody a šnúrové vedenia
 • elektrické a elektronické meracie prístroje
 • predlžovacie prívody (predlžovačky, bubnové predlžovačky a pod.)
 • ostatné elektrické spotrebiče podobného charakteru.

  

  


Kto je povinný vykonávať a prečo sa vykonávajú revízie el. spotrebičov ?

V zmysle  §9 "Kontrolná činnosť" zákona č. 124/2006 Z.z. ods.1  , je zamestnávateľ povinný:

"sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov  na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať:
Stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení;  na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky,  odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení 


V zmysle  §13 "Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov" zákona č. 124/2006 Z.z. ods.3  , je zamestnávateľ povinný: 

" Zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať  pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok, úradných skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu. 


Teda z uvedného vyplýva, že   každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch odborné prehliadky a odborné skúšky (OpaOS) resp. revízie a kontroly  na akomkoľvek vyhradenom technickom zariadení elektrickom, teda aj na elektrických spotrebičoch , čím zabezpečí základnú bezpečnostnú požiadavku ochrany pracovníkov pred možným zásahom elektrickým prúdom.

Zamestnávateľom  sa napríklad rozumie aj prevádzkovateľ resp. prenajímateľ objektu.

Kto môže vykonávať revízie a kontrolu elektrických spotrebičov?

Vykonávať  kontrolu  el. spotrebičov počas používania môže osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 20 až 24 a revíziu  § 22 až 24. T.j. osoba musí mať platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti (s prípadnou aktualizačnou odbornou prípravou) a potvrdenie o podrobení sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci na základe Zákona č.154/2013.

Aká môže byť pokuta za nevykonané alebo neplatné revízie ?

Na základe §19 "Správne delikty" písmeno a) zákona č. 125/2006 Z.z. hrozí zamestnávateľovi za nesplnenie týchto povinností uloženie finančnej sankcie do výšky  100 000 € , zákaz prevádzkovania činnosti alebo iný trestný postih.

"Inšpektorát práce je oprávnený uložiť pokutu , ak tento zákon neustanovuje inak. Zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode až treťom bode a šiestom bode alebo za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv až do  100 000 € , a ak v dôsledku tohto porušenia vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, najmenej 33 000 eur 

Potrebujete vyriešiť ďalšie zákonné náležitosti ako sú: posúdenie rizika na pracovisku, vypracovanie prevádzkového poriadku, vypracovanie BOZP smerníc a školenia, protipožiarne kontroly, alebo pripraviť podklady na lekárske prehliadky?  Všetky informácie nájdete TU